Cơ cấu tổ chức và quản lý

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban giám đốc, văn phòng cảng, phòng kỹ thuật, phòng phục vụ bay, phòng an ninh an toan, phòng TM-DV...

Xem chi tiết