Quy định hành khách

Các vật dụng phải kiểm tra soi chiếu riêng

Theo Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01/02/2016 của Bộ Giao thông vận tải

Xem chi tiết

Bảng quy định về mang chất lỏng theo người và hành lý xách tay lên tàu bay

Theo Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01/02/2016 của Bộ Giao thông vận tải

Xem chi tiết

Danh mục vật phẩm nguy hiểm không được mang theo hành lý ký gửi lên tàu bay

Theo Quyết định số 633/QĐ-CHK ngày 27/04/2016 của Cục Hàng Không Việt Nam

Xem chi tiết

Danh mục vật phẩm nguy hiểm không được mang theo người hành lý xách tay lên tàu bay

Theo Quyết định số 633/QĐ-CHK ngày 27/04/2016 của Cục Hàng Không Việt Nam

Xem chi tiết

Giấy tờ hành khách sử dụng khi đi tàu bay

Theo Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01/02/2016 và Quyết định số 1281/QĐ-BGTVT ngày 26/04/2016 của Bộ Giao thông vận tải

Xem chi tiết