THÔNG TIN CHUYẾN BAY 22/10/2019

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
06:35 06:35 HO CHI MINH CITY VJ328 05-07 DEPARTED
07:25 07:40 HO CHI MINH CITY VJ320 08-10 DEPARTED
08:20 08:20 HO CHI MINH CITY BL304 12-14 DEPARTED
09:50 09:50 HA NOI QH1622 08-10 DEPARTED
10:50 10:50 HO CHI MINH CITY VN1822 04-06 DEPARTED
10:55 10:55 HA NOI VJ454 12-14 DEPARTED
11:05 11:20 HO CHI MINH CITY VJ338 15-17 DEPARTED
11:40 13:45 HO CHI MINH CITY VJ322 15-17 DEPARTED
12:35 12:35 HA NOI VN1232 04-06 DEPARTED
13:10 13:10 CAN THO 0V8015 18- DEPARTED
13:25 13:55 HA NOI VJ452 12-14 DEPARTED
13:30 13:30 HO CHI MINH CITY BL312 08-10 DEPARTED
13:55 13:55 BANGKOK PG992 33-35 DEPARTED
14:05 14:05 KUALA LUMPUR AK546 28-31 DEPARTED
14:20 14:20 HA NOI VN1236 04-06 DEPARTED
14:50 14:50 HA NOI QH1628 12-14 DEPARTED
15:10 15:10 HAIPHONG VJ768 16-18 DEPARTED
15:15 15:15 HO CHI MINH CITY VN1824 07-10 DEPARTED
15:20 18:30 INCHEON VJ974 30-33 DEPARTED
16:20 17:15 HO CHI MINH CITY VJ326 12-14 DEPARTED
16:55 16:55 HA NOI VJ456 15-17 DEPARTED
17:20 17:20 HO CHI MINH CITY VN1826 04-06 DEPARTED
17:25 17:25 HO CHI MINH CITY BL320 08-10 DEPARTED
19:40 19:40 HO CHI MINH CITY VN1832 04-06 DEPARTED
21:45 21:45 GUANGZHOU CZ8340 33-35 WAITING

THÔNG TIN CHUYẾN BAY 23/10/2019

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
06:35 06:35 HO CHI MINH CITY VJ328 05-07 WAITING
07:25 07:25 HO CHI MINH CITY VJ320 08-10 WAITING
08:50 08:50 HO CHI MINH CITY BL304 12-14 WAITING
09:50 09:50 HA NOI QH1622 08-10 WAITING
10:50 10:50 HONG KONG VJ976 32-35 WAITING
10:50 10:50 HO CHI MINH CITY VN1822 04-06 WAITING
10:55 10:55 HA NOI VJ454 12-14 WAITING
11:40 11:40 HO CHI MINH CITY VJ322 15-17 WAITING
12:30 12:30 HO CHI MINH CITY VJ338 08-10 WAITING
12:35 12:35 HA NOI VN1232 04-06 WAITING
13:10 13:10 CAN THO 0V8015 18- WAITING
13:25 13:25 HA NOI VJ452 12-14 WAITING
13:30 13:30 HO CHI MINH CITY BL312 15-17 WAITING
13:55 13:55 BANGKOK PG992 33-35 WAITING
14:05 14:05 KUALA LUMPUR AK546 28-31 WAITING
14:20 14:20 HA NOI VN1236 04-06 WAITING
14:50 14:50 HA NOI QH1628 08-10 WAITING
15:15 15:15 HO CHI MINH CITY VN1824 07-10 WAITING
15:20 15:20 INCHEON VJ974 30-33 WAITING
16:20 16:20 HO CHI MINH CITY VJ326 12-14 WAITING
16:55 16:55 HA NOI VJ456 15-17 WAITING
18:25 18:25 HA NOI VJ460 08-10 WAITING
18:50 18:50 HO CHI MINH CITY VJ336 12-14 WAITING
19:05 19:05 DANANG BL840 15-17 WAITING
20:10 20:10 HO CHI MINH CITY VN1832 04-06 WAITING
21:45 21:45 GUANGZHOU CZ8340 32-35 WAITING
22:05 22:05 HO CHI MINH CITY BL328 08-10 WAITING
22:50 22:50 INCHEON OZ7325 28-31 WAITING