THÔNG TIN CHUYẾN BAY 09/12/2019

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
01:45 01:45 INCHEON 7C4104 32-35 DEPARTED
06:35 06:35 HO CHI MINH CITY VJ328 08-10 DEPARTED
07:30 10:15 HO CHI MINH CITY VJ320 15-17 DEPARTED
07:40 07:40 HO CHI MINH CITY BL302 15-17 DEPARTED
08:40 08:40 HO CHI MINH CITY VN1820 04-06 DEPARTED
09:30 09:30 EKATERINBURG ZF9648 28-31 DEPARTED
09:40 09:40 HA NOI VJ450 12-14 DEPARTED
09:50 09:50 HA NOI QH1624 07-10 DEPARTED
10:40 12:30 HO CHI MINH CITY VJ338 16-18 DEPARTED
10:45 11:00 HO CHI MINH CITY VN1822 04-06 DEPARTED
11:55 11:55 HONG KONG VJ976 32-35 DEPARTED
12:30 12:30 HA NOI VN1232 04-06 DEPARTED
12:55 12:55 HO CHI MINH CITY VN1828 07-10 DEPARTED
13:15 13:15 CAN THO 0V8015 17-18 DEPARTED
13:15 13:15 HA NOI VJ454 12-14 DEPARTED
13:40 13:40 HO CHI MINH CITY BL312 15-17 DEPARTED
13:50 13:50 BANGKOK PG992 33-35 DEPARTED
14:05 14:05 KUALA LUMPUR AK546 28-31 DEPARTED
14:50 14:50 HA NOI VN1236 04-06 DEPARTED
15:15 15:15 HO CHI MINH CITY VN1824 07-10 DEPARTED
15:30 15:50 INCHEON VJ974 31-34 DEPARTED
15:55 15:55 SHEREMETYEVO-MOSCOW,RUSSIAN FED. RL7532 20-25 DEPARTED
16:05 16:05 HO CHI MINH CITY BL320 16-18 DEPARTED
16:30 16:30 HO CHI MINH CITY CHHSEMT1 DEPARTED
16:45 17:10 HA NOI VJ456 12-14 DEPARTED
16:55 16:55 HA NOI QH1622 07-10 DEPARTED
17:40 18:10 HO CHI MINH CITY BL324 16-18 DEPARTED
17:45 18:00 HO CHI MINH CITY VN1826 04-06 DEPARTED
17:55 18:30 HO CHI MINH CITY VJ326 13-15 DEPARTED
19:00 19:00 DANANG BL840 16-18 DEPARTED
19:15 19:15 HO CHI MINH CITY VN7824 04-06 DEPARTED
19:15 19:15 BANGKOK PG986 33-35 DEPARTED
19:25 19:25 HO CHI MINH CITY VJ324 12-14 DEPARTED
20:00 20:00 HO CHI MINH CITY VN1832 07-09 DEPARTED
21:15 21:15 GUANGZHOU CZ8340 32-35 DEPARTED
21:15 21:15 HO CHI MINH CITY BL328 08-10 DEPARTED

THÔNG TIN CHUYẾN BAY 10/12/2019

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
01:45 01:45 INCHEON 7C4104 32-35 WAITING
06:35 06:35 HO CHI MINH CITY VJ328 05-07 WAITING
07:05 07:05 VLADIVOSTOK, RUSSIAN FEDERATION ZF2548 28-31 WAITING
07:30 07:30 HO CHI MINH CITY VJ320 08-10 WAITING
07:40 07:40 HO CHI MINH CITY BL302 04-06 WAITING
09:40 09:40 HA NOI VJ450 12-14 WAITING
09:50 09:50 HA NOI QH1624 07-10 WAITING
10:40 10:40 HO CHI MINH CITY VJ338 16-18 WAITING
10:45 10:45 HO CHI MINH CITY VN1822 04-06 WAITING
10:50 10:50 HA NOI VJ452 13-15 WAITING
10:55 10:55 HONG KONG VJ976 31-34 WAITING
12:30 12:30 KRASNOJARSK RL8756 28-31 WAITING
12:30 12:30 HA NOI VN1232 04-06 WAITING
12:55 12:55 HO CHI MINH CITY VN1828 07-10 WAITING
13:10 13:10 HAIPHONG VJ768 12-14 WAITING
13:15 13:15 CAN THO 0V8015 17-18 WAITING
13:15 13:15 HA NOI VJ454 15-17 WAITING
13:50 13:50 BANGKOK PG992 29-30 WAITING
14:05 14:05 KUALA LUMPUR AK546 32-35 WAITING
14:10 14:10 HO CHI MINH CITY BL312 06-08 WAITING
14:50 14:50 HA NOI VN1236 04-06 WAITING
15:00 15:00 HO CHI MINH CITY CHVPCTV. WAITING
15:15 15:15 HO CHI MINH CITY VN1824 07-10 WAITING
15:30 15:30 INCHEON VJ974 28-31 WAITING
16:05 16:05 HO CHI MINH CITY BL320 12-14 WAITING
16:45 16:45 HA NOI VJ456 15-18 WAITING
16:55 16:55 HA NOI QH1622 07-10 WAITING
17:55 17:55 HO CHI MINH CITY VJ326 12-15 WAITING
18:20 18:20 HO CHI MINH CITY VN1826 04-06 WAITING
18:25 18:25 COPENHAGEN 6B352 WAITING
18:30 18:30 HO CHI MINH CITY VJ324 08-10 WAITING
19:00 19:00 DANANG BL840 12-14 WAITING
19:15 19:15 BANGKOK PG986 33-35 WAITING
20:00 20:00 HO CHI MINH CITY VN1832 07-10 WAITING
20:25 20:25 HO CHI MINH CITY BL326 15-17 WAITING
21:15 21:15 GUANGZHOU CZ8340 32-35 WAITING